Twoje dane

Wprowadzenie

Baza danych dłużników w mBIG

mBIG zbiera dane od dłużnikach przekazane od wierzycieli  w przypadku gdy:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym
 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych (lub 500 zł w przypadku dłużnika niebędącego konsumentem) oraz są one wymagalne od co najmniej 30 dni
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura
 • nie upłynęło 10 lat od dnia wymagalności zobowiązania

Informacja RODO dla Dłużników

Kategoria osób, których dane osobowe dotyczą

Dane dotyczące osób, których dotyczą informacje gospodarcze wpisane do mBIG - Dłużników lub osób, o których wpisana informacja gospodarcza jest pozytywna (Baza mBIG)

Administrator danych

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczych S.A.

Pl. Europejski 2

00-844 Warszawa

kontakt@m-big.pl

Kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz źródła ich pozyskiwania

Informacje:

 1. o Dłużnikach - osobach fizycznych lub o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
 2. pozytywne o osobach fizycznych lub o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarcząa

wpisane do mBIG na wniosek wierzyciela zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji gospodarczych (u.i.g.)

Profilowanie

 

 

Działania podejmowane przez mBIG mogą stanowić tzw. profilowanie proste i jego wyniki mogą być przekazywane wierzycielom, lecz na ich podstawie mBIG nie podejmuje decyzji wywołujących wobec osób fizycznych skutki prawne lub podobnie na nich wpływających.

mBIG może sporządzać analizy wiarygodności płatniczej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Sporządzanie analiz stanowi profilowanie i jest wykonywane wyłącznie na zlecenie wierzyciela oraz w zakresie i na warunkach określonych w art. 31a u.i.g.

Główne cele przetwarzania danych osobowych – ujawnianie informacji gospodarczych

 1. Dostarczanie aktualnej informacji gospodarczej o dłużnikach - podmiotach i konsumentach wpisanych do mBIG
 2. Dostarczanie informacji pozytywnych wpisanych do mBIG
 3. Sporządzanie analizy wiarygodności płatniczej osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 4. Pozyskiwanie informacji z rejestrów na zlecenie wierzyciela
 5. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprzeciwów Dłużników
 6. Prowadzenie rejestru zapytań
 7. Prowadzenie rejestru posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w mBIG

Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 7 i nast. u.i.g., tj. przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Wszystkie ww. cele są realizowane w związku z podstawą prawną zawartą w u.i.g.

Okres przetwarzania danych osobowych w produktach Bisnode

Dane osobowe będą przetwarzane w mBIG i będą ujawniane w ramach prowadzonej przez mBIG działalności gospodarczej przez czas wynikający z u.i.g., tj.:

 • nie dłużej niż przez 7 dni od dnia złożenia przez wierzyciela wniosku o wykreślenie
 • wraz z zakończeniem umowy o współpracy zawartej z wierzycielem, który zgłosił Dłużnika do mBIG
 • po otrzymaniu uzasadnionej informacji o nieistnieniu lub wygaśnięciu zobowiązania
 • nie dłużej niż 3 lata od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela
 • nie dłużej niż 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli Dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia
 • w zakresie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem - przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym mBIG otrzymał te informacje

Pozostałe cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi oraz okresem ich przetwarzania

Cele statystyczne i archiwizacyjne - w zakresie danych Dłużników niebędących konsumentami - przez okres, w którym dane są wpisane do mBIG, a po tym czasie wyłącznie ogólne dane statystyczne niepozwalające na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 u.i.g., tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mBIG przewidzianego w u.i.g.

Rozpatrywanie skarg i zgłoszeń papierowych i elektronicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mBIG oraz osób składających ww. wystąpienia polegającego na możliwości zapewnienia prawidłowej komunikacji z mBIG oraz realizacji spraw, z którymi osoby występują do mBIG, przez okres 1 roku po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym korespondencja wpłynęła

Realizacja praw osób, których dane dotyczą. mBIG przetwarza dane osobowe osób składających wnioski i skargi zawarte w korespondencji. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu mBIG (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) polegającego na załatwianiu spraw osób oraz na realizacji zasady rozliczalności i są przetwarzane do 6 lat od wpływu korespondencji.

Bisnode może przetwarzać dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) przez 6 lat a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową – do upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Wierzyciele

mBIG ujawnia informacje gospodarcze wierzycielom, którzy posiadają zgodę na otrzymanie informacji o Dłużniku oraz zawarli stosowną umowę z mBIG zgodnie z u.i.g.

Kontrahenci mBIG

Dane osobowe mogą być też przekazywane  kontrahentom mBIG świadczącym usługi i w tym celu przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie mBIG. Mogą to być usługi związane z obsługą i wysyłką poczty tradycyjnej, obsługą IT, obsługą księgową, doradczą i prawną. Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom odbywa się na podstawie zawartych umów zgodnych z wymogami RODO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do usunięcia

Każda osoba fizyczna ma prawo złożenia wniosku o usunięcie jej danych osobowych przez mBIG, jeżeli uważa, że mBIG nie posiada aktualnej podstawy prawnej do ich przetwarzania.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Każda osoba fizyczna ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas mBIG dokona ponownej oceny interesów swoich oraz osoby wnioskującej i podejmie odpowiednie działania.

Prawo żądania dostępu do danych, kopii danych

Każda osoba ma prawo żądania otrzymania informacji o tym, czy jej dane osobowe są przetwarzane przez mBIG, a jeżeli tak, o szeregu informacji o tym przetwarzaniu: o celu przetwarzania, kategoriach odnośnych danych, odbiorców danych, okresie przetwarzania, o przysługujących prawach z RODO, o prawie do złożenia skargi do PUODO, o źródle danych, o podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji. Każda osoba posiada również prawo do otrzymania kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Każda osoba fizyczna posiada praw do sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Każda osoba fizyczna posiada prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający mBIG sprawdzić prawidłowość tych danych

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

c) mBIG nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie mBIG są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Wnioski o wszelkie prawa można składać na dedykowany adres mailowy: rodo@m-big.com

W zależności od zakresu wniosku może być wymagana dodatkowa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Organ nadzoru

Każda osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający siedzibę w Warszawie, ul. Stawki 2.

Skarga do IOD

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w sprawie skarg na przetwarzanie danych osobowych przez mBIG można kontaktować się do Inspektora Ochrony Danych p. Adrianną Osińską na adres mailowy: pdo@m-big.com

Można też poprosić o bezpośredni kontakt telefoniczny z IOD-em.